LOBAS Sikkerhet på tak har et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to

hovedkategorier; Snøfangersystemer og Taksikringsustyr.Lobas-manntak

Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjelli
ge plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som over hodet mulig

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret har de lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

LOBAS Sikkerhet på tak er tilpasset krav til typegodkjenning i henhold til forskrifter til Arbeidsmiljøloven av 14. april 1989. De blir også videreutviklet og tilpasset de krav som til enhver tid ligger i gjeldende standarder.

Snøfangersystem for båndtekking finnes fra 1.august 2010 nå også i kobber utførelse! Et alternativ til REES sitt system. Konsoll B-620 og gittergelender     GG-11 i kobber! Se vedlegg på høyre side for nedlasting av produktark.

SNØFANGERSYSTEM: LOBAS snøfangersystem skal forhindrer snøras fra taket. Snøfangersystemene består av 2-rørs-, 3-rørs eller gittergelender og konsoller tilpasset de fleste taktekkingsmaterialer.
Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.

Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper.

Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt.

Supplèr gjerne snøfangersystemet med snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.

Er du usikker på hvilken type stein du har på taket, kan du identifisere riktig produkt ut fra steinens bredde og takets lekteavstand. Se da på LOBAS Produktkatalog (nedlastbart på høyre side) for å finne produktet som passer ditt tak.

 Krav og anbefalinger

I følge Byggforsk 525.931 skal «byggverk sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg». Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at «snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. (…) Atkomst til bygning, inngangspartier osv må vises særlig omhu»

Forhold som påvirker rasfare

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking.  Årsaker til at disse vannlagene dannes kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling.

Det er først og fremst takvinkel og taktekking som avgjør behovet for snøfangere. Andre forhold kan være takets form og snøforholdet på stedet. Installasjoner på tak, som f.eks skorsteiner, kanalgjennomføringer og takvinduer påvirker også rasfaren.

Taktekkingsmaterialet deles som regel inn i tre grupper etter hvor stor friksjon materialet har.

 

Ta kontakt med Stålprofil Sør AS eller gå inn på www.lobas.no for mer detaljert informasjon om ulike konsoller, monteringsanvisninger og FDV dokumentasjoner.